Algemene voorwaarden
 
Periode 2018-2020


INHOUD
 
1.     ALGEMENE BEPALINGEN - VOORWAARDEN
1.1.      Ordebepaling
1.2.      De zetel en het administratief secretariaat
1.3.      Logo en afkorting van de benaming
1.4.      Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van  BOAS
1.5.      Werkwijze van BOAS
1.6.      Deontologische code
1.7.      Lidkaarten voor de aangesloten sportbeoefenaars
1.8.      Activiteiten
1.9.      Medisch Verantwoord Sporten
1.10.        Verzekering
1.11.        Aanvaardingsbepaling
1.12.        Beëindiging van het lidmaatschap
2.     GEDRAGSCODE
1.13.        Algemeen
1.14.        Verboden handelingen
1.15.        Gedragscode van de trainers
1.16.        GDPR
3.     LEDEN
1.17.        Verplichtingen van de werkende leden
1.18.        Procedure voor aanvaarding van werkende leden
1.19.        Niet-werkende leden
1.20.        Uitsluiten van leden
4.     DE ALGEMENE VERGADERING
1.21.        Bijeenroeping en verloop van de A.V.
1.22.        Stemmenverdeling
1.23.        Aanwezigheid en vertegenwoordiging
1.24.        Geldigheid van de stemmingen
1.25.        Verkiezing van de Raad van Bestuur
1.26.        Wijziging van de statuten en reglementen
1.27.        Voor te leggen documenten op Algemene Vergadering
1.28.        Notulen en besluiten
5.     DE RAAD VAN BESTUUR
1.29.        Aantal leden Raad van Bestuur
1.30.        Vereisten tot verkiesbaarheid
1.31.        Verkiezing
1.32.        Begin en einde van een mandaat
1.33.        Taakomschrijving, werking en bevoegdheden
1.34.        Afgevaardigd bestuurder / bestuursmedewerkers
1.35.        Vergaderingen
1.36.        Afwezigheid
1.37.        Onkosten
1.38.        Notulen en beslissingen
1.39.        Volmachten
6.     PROJECTEN
1.40.        Rechten en Plichten van een project
7.     THESAURIE (schatkist)
1.41.        Bronnen van inkomsten
1.42.        Begroting
1.43.        Beschikking
1.44.        Bevoegdheden

 
ALGEMENE BEPALINGEN - VOORWAARDEN

1.1.              Ordebepaling

Elk punt van deze Algemene Voorwaarden dat strijdig is met de betreffende wetgeving of met de statuten, wordt als onbestaande beschouwd; dit heft de bindende kracht van de andere punten van deze Algemene Voorwaarden niet op.

1.2.              De zetel en het administratief secretariaat

De zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

1.3.              Logo en afkorting van de benaming

Be Optimal in Action @ Sport wordt afgekort tot de naam BOAS.
“Belgian Organisation for Adapted Swimming” of in het Nederlands, “Belgische organisatie voor aangepast zwemmen” wordt frequent gebruikt in onze algemene communicatie.

Het logo en de afkorting worden door de Raad van Bestuur bepaald. 

1.4.              Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van  BOAS

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van BOAS zijn deze vastgelegd in de betreffende wetgeving en statuten.

1.5.              Werkwijze van BOAS

Voor het verwezenlijken van haar doelstellingen rekent BOAS het tot haar taken:

  • de wettelijke bepalingen terzake na te leven.
  • de nodige sportinfrastructuur te verwerven en/of te huren, en/of te beheren, alsmede andere roerende en onroerende goederen, en alle andere die tot het verwezenlijken van de doelstellingen, kunnen bijdragen.
    een adequate dienstverlening bij de uitoefening van de sport uit te bouwen en te leveren aan de leden en aan de bij hen aangesloten sportbeoefenaars.
  • de nodige relaties en contacten op gewestelijk, nationaal en internationaal vlak aan te gaan en te onderhouden.
    een ondersteunende, regulerende, coördinerende en zo nodig uitvoerende rol te vervullen t.o.v. de leden en de sportbeoefenaars voor wat betreft de organisatie van de sportactiviteiten, zowel op educatief, recreatief als op competitief vlak.
  • het organiseren van zwemlessen, stages, workshops en wedstrijden.
  • de sport voor mensen met een beperking te promoten.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die tot het realiseren van deze doelstellingen kunnen bijdragen, zoals het uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie, al dan niet van wetenschappelijke aard, i.v.m. de beoefende sporten. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

1.6.              Deontologische code

De leden respecteren de ethische regels en gedragscodes van de verschillende aangeboden sporttakken en houden zich, zoals verder beschreven in titel 2, aan deze code . De leden respecteren de regels van het medisch verantwoord sporten en dopinggebruik zoals opgenomen in punt 1.9.
 
1.7. Lidkaarten voor de aangesloten sportbeoefenaars

Enkel de club reikt jaarlijks een geldige lidkaart uit aan de sportbeoefenaars waar dit voor de stad nodig is, overeenstemmend met het betaalde lidgeld.
 
1.8.              Activiteiten

Alle leden kunnen deelnemen aan de activiteiten welke via een mailing, of via een ander communicatiekanaal werden medegedeeld. Ze dienen hun deelname op voorhand te bevestigen via de welgekende communicatiemiddelen.
 
1.9.              Medisch Verantwoord Sporten

1.9.1.                 certificaat

Ieder lid, heeft een mondelinge of schriftelijke bevesting gekregen van zijn (huis)dokter voor de ‘fysieke mogelijkheid tot sporten’, meer specifiek voor het zwemmen, bij het inschrijven van zijn lidmaatschap door het aanvinken van het desbetrefende vakje “lid worden? Met de overenkomstige jaartallen (bv: 2018-2019)”. De verantwoordelijke van de zwemafdeling en/of het dagelijks bestuur van BOAS kan indien nodig hier meer informatie over vragen. 
BOAS is niet verantwoordelijke bij ongevallen die veroorzaakt zijn door achterliggende medische redenen van het lid.
 
1.9.2.                 Lijst van medicatie

Voor de veiligheid van de sporter zal ieder lid jaarlijks of bij belangrijke wijzigingen een oplijsting geven via de inschrijvingen op de website van de medicatie die belangrijk is in verband met het medisch verantwoord sporten.
 
1.9.3.                 Doping

Het gebruik van stimulantia, opgenomen in de lijst van het Vlaams decreet terzake, is de aangesloten sportbeoefenaars bij deelname aan sportwedstrijden verboden. Een vastgestelde inbreuk op dit artikel zal bij de Raad van Bestuur van de club worden voorgelegd, die bij een eerste overtreding tegenover de sportbeoefenaar de nodige sanctie zal treffen.  Bij herhaling zal uitsluiting van wedstrijden en van BOAS het gevolg zijn.
 
1.9.4.                 Epilepsie

Bij kennis van epilepsie bij het lid moet men dit duidelijk melden aan de trainers/redder. Dit zal bij inschrijving ook bevestigd worden door het aanvinken van het desbetreffende vakje.
Het achterhouden van deze aandoening of informatie zal als strafbaar aanzien worden.
Voor de veiligheid van deze zwemmer is het aangewezen dat er steeds iemand anders dan de trainer of redder het lid observeert (door mee te wandelen langs het zwembad of mee te zwemmen achter deze zwemmer)
Op het moment dat deze persoon het lid met mogelijke epilepsie-aanvallen observeert stelt hij zich verantwoordelijk voor zijn veiligheid.
Als er geen extra begeleider, observator aanwezig is om het lid met epilepsie te volgen tijdens het zwemgebeuren, zal men de zwemtijd en training sterk moeten aanpassen om geen risico te creëren (in het ondiep zwemmen, speciale badmuts aandoen, extra begeleiding voorzien,…) Dit zal altijd besproken worden met de zwemmer en/of met de verantwoordelijke van het lid. 

1.10.          Verzekering

Lichamelijke letsels
Alle leden worden door het betalen van het jaarlijks lidgeld automatisch verzekerd tijdens de activiteiten van BOAS via één of meerdere van de federaties waar BOAS is bij aangesloten. Via deze federaties is elk lid verzekerd voor lichamelijke letsels. Deze info is terug te vinden op de website www.boasvzw.bebij de rubriek juridische info.
 
Burgerlijke aansprakelijkheid
Elk lid bij BOAS vzw heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid aangesloten bij Baloise verzekeringen.
Deze info is terug te vinden op de website  https://boasvzw.be/info/verzekeringen-en-federaties

 

1.11.          Aanvaardingsbepaling

De toetreding tot de vereniging verplicht de leden zowel de statuten als de Algemene Voorwaarden te kennen en na te leven.  De statuten en de Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website van BOAS www.boasvzw.beonder de rubriek “info - juridische info”

1.12.          Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt beëindigd :
- Door zich niet meer te activeren als lid via de gekende inschrijvingsprocedures
- Door het niet betalen van het lidgeld voor 1 januari van het jaar volgend op de laatste aansluiting.
- Volgens de voorwaarden beschreven in de statuten.
- Door een beslissing van de Raad van Bestuur.
 
Bij het beëindigen van het lidmaatschap vervallen alle rechten, aanspraken en bevoegdheden van de vereniging tegenover het lid.
 
De vereniging kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de fouten of verbintenissen aangegaan door haar leden zonder voorafgaandelijke schriftelijke afspraak tussen het betreffende lid, of diens vertegenwoordiger, en de Raad van Bestuur.
 
Sancties getroffen tegen leden door de Raad van Bestuur, sluiten administratieve handelingen of gerechtelijke vervolging niet uit.
 
De vereniging is niet verantwoordelijk voor schade aangericht door haar leden aan derden.
 
 
GEDRAGSCODE

1.13.          Algemeen

BOAS is, als lid van verscheidene sportfederaties en organisaties actief in de zwemsport.
De overkoepelende bewegingen houden steeds rekening met waarden als de kans op sportparticipatie, de sportieve prestatie, fair play, respect voor de specifieke sport en de functionele mogelijkheden van de sporten. 
In het verlengde van deze ethiek verwacht BOAS van de sporters, de trainers en begeleiders, tenzij de Belgische Wetgeving anders bepaald- dat ze de richtlijnen van het Vlaams decreet van het medisch verantwoord sporten worden gevolgd. 
Daarnaast de reglementen van zijn/haar sporttakken naleeft en zich t.o.v. alle andere atleten en omkadering respectvol en sociaal opstelt.

1.14.          Verboden handelingen

Diefstal , vandalisme of opzettelijke beschadiging van goederen die eigendom zijn van BOAS worden als ernstige inbreuk beschouwd. De dader, en/of diens vertegenwoordiger zal gerechtelijk vervolgd worden, ongeacht de interne sancties zoals bijvoorbeeld onmiddellijke schorsing als lid en dit ongeacht de waarde van de goederen.
 
Mishandeling aan derden als lid van de vzw BOAS of aan leden van BOAS vzw, worden als ernstige inbreuk beschouwd. De dader zal gerechtelijk vervolgd worden, ongeacht de interne sancties zoals bijvoorbeeld onmiddellijke schorsing als lid, ongeacht de ernst van de mishandeling. 
 
Het gebruik, bezit en/of verhandelen van de door de wet als illegaal omschreven verdovende middelen is verboden tijdens een activiteit van BOAS vzw. Een overtreding van de wetgeving terzake leidt tot zware sancties en gerechtelijke vervolging. Geen enkele uitzondering is toegelaten op deze regel. De eventuele schorsing of schrapping uit de lendenlijst van BOAS stelt geen einde aan mogelijke gerechtelijke procedures 
 
BOAS vzw laat geen enkele vorm van discriminatie toe bij de leden onderling of naar vzw toe. Hieronder valt volgens de wet zijn discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven of haatspraak tegenover een persoon of een groep van personen of tegen de vzw omwille van specifieke persoonlijke kenmerken of persoonlijke visies. De dader(s) zal (zullen) gerechtelijk vervolgd worden indien nodig, ongeacht de interne sancties zoals bijvoorbeeld onmiddellijke schorsing als lid, ongeacht de ernst van de mishandeling. 
 
1.15.          Gedragscode van de trainers

Elke trainer ondertekent een intern document van de gedragscode en geeft een bewijs van goed gedrag en zeden door dat om de 4 jaar, na de paralympische spelen wordt vernieuwd.
 
1.16.          GDPR

Het gebruik van alle persoonlijke gegevens en de verwerking ervan wordt volledig gevolgd zoals beschreven in de GDPRwetgeving. 
Deze info hieromtrent is terug te vinden op de website bij de privacy:  https://boasvzw.be/privacy-en-cookiebeleid
LEDEN 
Benaming van de verschillende soorten leden:
 
BE OPTIMAL IN ACTION @ SPORT BESTAAT UIT:
 Leden, Werkende leden, Steunende leden, Ereleden
 
-Leden zijn alle leden van de vereniging, die hun jaarlijkse bijdrage voor 1 januari betaald hebben.
 
-Werkende leden zijn leden verkozen op de Algemene Vergadering, waardoor zij stemgerechtigd worden op de Algemene Vergadering nadat hun identiteit ter griffie werd neergelegd.
 
-Steunende leden of sympathisanten van BOASvzw zijn leden die vrijwillig, ten minste, de door de raad van beheer vastgestelde verhoogde bijdrage betalen.
 
-Erelid is een titel die de raad van beheer kan toekennen aan personen die hun naam of faam op uitzonderlijke wijze ten dienste stellen, willen verbinden aan de club of wegens bewezen diensten aan de club. Hun lidmaatschap wordt vrijgesteld van lidgeld.
 
1.17.          Verplichtingen van de werkende leden

De kandidaat-werkende leden zijn leden die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 5 van de statuten. 

1.18.          Procedure voor aanvaarding van werkende leden

Een aanvraag tot werkend lid moet d.m.v. een aangetekend schrijven door het kandidaat werkend lid worden gedaan. Deze aanvraag wordt door de Raad van Bestuur voorgelegd aan de Algemene Vergadering

1.19.          Niet-werkende leden

Niet-werkende leden kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn. Niet-effectieve leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

1.20.          Uitsluiten van leden

De Algemene Vergadering is bevoegd om, op voorstel van de Raad van Bestuur, een lid uit te sluiten wegens handelingen of gedragingen die de belangen van de vereniging schade kunnen toebrengen.
 
Van het voornemen tot een uitsluitingsvoorstel wordt het betrokken lid door de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht. Vanaf dat ogenblik is het lid, tot aan de uitspraak van de Algemene Vergadering geschorst.
De Raad van Bestuur doet geen voorstel tot uitsluiting alvorens het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld om zich tegenover de Raad van Bestuur mondeling of schriftelijk te verdedigen. 
De Raad van Bestuur zal daarna binnen de maand een bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen. 
Een besluit tot uitsluiting kan slechts genomen worden indien het betrokken lid de gelegenheid is geboden zich op de Algemene Vergadering te verantwoorden. 
 
 
DE ALGEMENE VERGADERING

1.21.          Bijeenroeping en verloop van de A.V.

De bijeenroeping gebeurt zoals beschreven onder artikel 12van de statuten.
 
De uitnodiging wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en omvat naast de eigen punten alle punten die door minstens 1/5 van de werkende leden worden voorgedragen. 
 De uitnodiging moet als bijlage een lijst bevatten met  de stemgerechtigde werkende leden en de stemmenverdeling.

1.22.          Stemmenverdeling

Elk werkend lid heeft recht op één stem (artikel 13 van de statuten). De stemming zelf wordt georganiseerd door de Raad van Bestuur

1.23.          Aanwezigheid en vertegenwoordiging

Elk werkend lid met stemrecht wordt geacht aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering 
Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigd werkend lid of bestuurder.

1.24.          Geldigheid van de stemmingen

Stemmingen over personen zijn altijd schriftelijk en geheim.
Enkel de officiële stembiljetten mogen worden gebruikt. Bij geheime stemming mogen de stembiljetten geen enkel element bevatten dat de identiteit van de invuller kan onthullen.

1.25.          Verkiezing van de Raad van Bestuur

De oproep voor kandidaten gebeurt minstens één maand voor de verkiezingsvergadering, en is gericht aan de huidige werkende leden. De lijst met kandidaten wordt bij de agenda voor de Algemene Vergadering gevoegd. 

1.26.          Wijziging van de statuten en reglementen

Elk voorstel tot wijziging van statuten en reglementen en de wijze van indienen moet voldoen aan de eisen van de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement van BOAS vzw.
 
Elk voorstel moet de juist geformuleerde tekst bevatten en vergezeld zijn van een motivatie.
Elk voorstel moet 14 dagen voor het versturen van de agenda van de Algemene worden ingediend.
Voorstellen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet behandeld.

1.27.          Voor te leggen documenten op Algemene Vergadering

Samen met de agenda ontvangen de effectieve leden van de Algemene vergadering het jaarverslag, de resultaatrekening, de balans, de gewone begroting en de begroting der investeringen voor het volgend boekjaar. Tevens wordt de beleidsoptie voor het volgend werkjaar bijgevoegd.  Het werkjaar valt samen met het boekjaar. Het sportjaar loopt van september tot september.

1.28.          Notulen en besluiten

Publicatie in de bijlagen van het Staatsblad moet gebeuren in alle gevallen en op de wijze door de wet voorzien.
 
 
DE RAAD VAN BESTUUR

1.29.          Aantal leden Raad van Bestuur

Het aantal leden van de Raad van Bestuur ligt niet vast maar is nooit minder dan het aantal oprichters, verminderd met één.

1.30.          Vereisten tot verkiesbaarheidVoorwaarden :
De kandidaat-bestuurder moetten volle 18 jaar zijn op de datum van de verkiezing.
De kandidaat-bestuurder moetaangesloten zijn en lid zijn van de club.
 Uittredende bestuurders kunnen zich herverkiesbaar of uittredend en niet-herverkiesbaar stellen. 

1.31.          VerkiezingWorden verkozen als lid van de Raad van Bestuur, de kandidaten die de mee
rderheid van de stemmen behalen. 
Indien meerdere kandidaten voor eenzelfde functie de meerderheid van de stemmen behalen, worden de kandidaten met de meeste stemmen verkozen.
Coöptatie van een lid van de raad van bestuur kan.

1.32.          Begin en einde van een mandaatElk mandaat begint dadelijk na de verkiezing en eindigt:
 
- bij schriftelijke betekening van ontslag door de bestuurder en na bekrachtiging door de Algemene Vergadering
- wanneer de bestuurder zijn burgerlijke rechten verliest
- bij afzetting door de A.V.
- bij overlijden
 
- Na de Algemene Vergadering  die volgt op het einde van de statutair vastgelegde duur van het mandaat 
 
Op het einde van een mandaat is een bestuurder uittredend, en kan zich opnieuw verkiesbaar stellen.
 
Een lid van de Raad van Bestuur dat, behoudens geval van overmacht, tijdens hetzelfde werkjaar drie maal achtereenvolgend of vijf maal niet achtereenvolgend de vergaderingen van de Raad van Bestuur niet bijwoont, kan door de Raad van Bestuur geschorst worden tot de volgende Algemene Vergadering waarop zijn afzetting kan worden voorgesteld. Deze schorsing wordt aangetekend bekend gemaakt aan de bestuurder. Indien een bestuurder de Raad van Bestuur verlaat, om welke reden ook, blijft hij/zij in functie tot in zijn/haar vervanging voorzien is.  De bestuurder die wordt aangeduid om in deze vervanging te voorzien,  is uittredend en opnieuw verkiesbaar na het beëindigen van het betreffende mandaat.

1.33.          Taakomschrijving, werking en bevoegdheden

Tot de taken van de Raad van Bestuur behoren o.m.  :
Opstellen van het beleidsplan
Beheren van het budget
Beheren van de club als een goede huisvader. 
Daden van beschikking kunnen door de Raad van Bestuur slechts worden gesteld voor zover zij kaderen binnen de beperkingen gesteld door het huishoudelijk reglement en de statuten.
 
De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een Dagelijks Bestuur,  bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die op dat moment voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is. 
 
Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als de omstandigheden dit vereisen.
 
Het Dagelijks Bestuur onderneemt de stappen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.
 
Alle gevallen, niet voorzien in de statuten, noch in het huishoudelijk reglement zullen door de Raad van Bestuur beslecht worden.
 
1.34.          Afgevaardigd bestuurder / bestuursmedewerkers

De Raad van Bestuur kan, indien hij dit nodig acht, uit zijn leden een Afgevaardigd Bestuurder of Directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.
 
De Raad van Bestuur kan eveneens bestuursmedewerkers (werkende leden of leden) aanduiden met een welbepaalde verantwoordelijkheid. Bestuursmedewerkers hebben geen stemrecht in de Raad van Bestuur, maar kunnen wel uitgenodigd worden door de Raad van Bestuur.

1.35.          Vergaderingen

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door huidige bestuurders. De uitnodiging vermeldt plaats, datum, uur en agenda. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door een bestuurder aangeduid door de aanwezige bestuurders. Voor een geldige beslissing dient minstens de helft van de bestuurders aanwezig te zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt doorslaggevend. 

1.36.          Afwezigheid

Bij afwezigheid zal het lid van de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur vooraf verwittigen. Veelvuldige afwezigheid kan tot schorsing leiden. 

1.37.          Onkosten

De onkosten gemaakt door de bestuurders ingevolge de uitoefening van hun functie kunnen worden terugbetaald na gunstig advies van de penningmeester.
De Raad van Bestuur bepaalt welke kosten voor terugbetaling in aanmerking komen.
De onkostennota’s worden doorgestuurd ten laatste 60 dagen na de gemaakte kosten. Zonder geldig betalingsbewijs kan er geen terugbetaling gebeuren.

1.38.          Notulen en beslissingen

De beslissingen van elke vergadering worden opgenomen in de notulen, die aan de bestuurders worden bezorgd. Het origineel is ter inzage van de werkende leden, zonder verplaatsing van het register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

1.39.          Volmachten

Op de vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen alleen de aanwezige bestuurders geldig stemmen, zoals vermeld in punt 3.3.
 
 
PROJECTEN

Elk lid dat dit wenst kan een project stichten binnen de vereniging. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan.

1.40.          Rechten en Plichten van een project
1.
Elke verantwoordelijke van een project kan bij de Raad van Bestuur een gemotiveerde aanvraag indienen ter verwerving van een subsidie. Dergelijke uitkering kan maar eens in het kalenderjaar gebeuren. Deze subsidie staat los van de normale subsidiëring door BOAS vzw aan alle projecten verleend.
 
2.
De verantwoordelijke van een project kan bijkomende regels opstellen door middel van een apart huishoudelijk reglement die dan, enkel na goedkeuring door de Raad van Bestuur, geldig zijn voor het betrokken project en haar leden.
 
3.
De verantwoordelijke van het project kan binnen het project eigenhandig optreden, zonder tussenkomst van het bestuur van de vereniging, Hij dient zijn uiteindelijke beslissing vooraf schriftelijk ter kennis te stellen aan de Raad van Bestuur. Sancties tegenover projectleden kunnen enkel ingaan na schriftelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur.
 
4.
De Raad van Bestuur kan een project schriftelijke vrijstelling verlenen van bepaalde voorwaarden verbonden aan de officiële erkenning, indien er geoordeeld wordt dat het project van uitzonderlijk belang is voor de vereniging.
 
5.
Een project kan afzien van de normale subsidie door BOAS vzw verleend aan alle projecten.
  
 
6.
BOAS kan jaarlijks, afhankelijk van de activiteiten, een jaarlijkse subsidie toekennen aan alle projecten. Het bedrag en voorwaarden wordt door de Raad van Bestuur elk jaar opnieuw bepaald.
 
7.
Een project kan ten aller tijde een overzicht van haar activiteiten in BOAS-publicatie of elk ander medium laten publiceren.
 
8.
Artikels van een project, hebben door hun belangrijk karakter, steeds voorrang op andere artikels. Dit kan in overleg met het bestuur en/of de redactie op voorhand afgesproken worden.
 
Plichten 
1.
De voorzitter van een project moet ten minste 18 jaar zijn en lid.
 
2.
Het bestuur van een project moet zich akkoord verklaren met de statuten en het huishoudelijk reglement van BOAS. De oprichting moet schriftelijk gemeld worden aan de Raad van Beheer.
 
3.
De officiële erkenning wordt door de Raad van Bestuur verleend, na inzage en goedkeuring van de oprichtingsakte, het werkingsverslag, de  financiële begroting en indien nodig een eigen aangepast reglement.
 
4.
Een project moet tenminste drie leden tellen.
 
5.
Alle projectleden moeten lid zijn van BOAS.
 
6.
De werking van een project moet overeenstemmen met de belangen en doelstellingen van de moedervereniging, haar statuten en haar huishoudelijk reglement.
 
7.
Een project mag niet ingezet worden voor persoonlijke belangen.
 
8.
Jaarlijks moet een werkingsverslag, financieel verslag en ledenlijst worden neergelegd bij de algemeen secretaris en dit voor 15 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.
 
9.
Indien een project een publicatie uitgeeft, moeten twee exemplaren hiervan naar de hoofdzetel van BOAS opgestuurd worden. De redactie mag ten alle tijde artikels hiervan overnemen voor BOAS-publicatie.
 
10.
De Raad van Bestuur kan een project ontbinden, indien geoordeeld wordt dat de activiteiten van deze projecten indruisen tegen de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging of dat een vergrijp werd gepleegd waardoor BOAS als vzw in een slecht daglicht kan komen te staan
 
 
7.THESAURIE (schatkist)
1.41.          Bronnen van inkomsten

De inkomsten van de vereniging bestaan uit :
jaarlijkse ledenbijdragen van de aangesloten sportbeoefenaars.
bijzondere bijdragen, geïnd na goedkeuring van de Algemene Vergadering.
subsidiëring van de overheid
bijdragen van en inkomsten uit de particuliere sector
werkingstoelagen zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
vergoedingen betaald door de leden
- sponsering en mecenaat (een individueel lid kan geen persoonlijke sponsering aangaan.)

1.42.          Begroting

De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beiden worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.
De effectieve leden van de Algemene Vergadering hebben steeds inzage in de boekhouding en de bewijsstukken op de zetel van de vereniging
 
In de periode tussen 1 januari en het tijdstip van de vaststelling van de nieuwe begroting door de Algemene Vergadering, is de Raad van Bestuur bevoegd  om uitgaven te doen op basis van de goedgekeurde begroting van het voorgaande jaar.
 
Projectbegrotingen voor projecten die niet werden beëindigd tijdens het werkjaar worden na inventarisatie overgedragen naar het volgend jaar met als enig doel om deze projecten af te werken.

1.43.          Beschikking

Daden van beschikking kunnen door de Raad van Bestuur slechts worden gesteld voor zover zij kaderen binnen de beperkingen en de werking van BOAS.

1.44.          Bevoegdheden

De opdrachten van de commissarissen zijn : 
nagaan of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en de financiële toestand van de vereniging en van de resultaten van de werkzaamheden.
nagaan of de boekhouding gevoerd werd in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften terzake.
nagaan of de voorgestelde resultaatsbestemming in overeenstemming is met de statuten en de wetten op de vzw’s 
 
 
De aanwezigen Raad Van Bestuur:
 
Stefan Meersseman                       
Voorzitter wonende te Gent          
 
 
Andre Christiaens
Secretaris wonende te Kortrijk